Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazyta zyta
6649 fb0a 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viafightling fightling
Foggy Cape Flattery pt. II
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacarmenluna carmenluna
9121 0a22 500
I ostatnia bazgrolkowa akwarelka. 
Reposted fromhrafn hrafn viajestemjeden jestemjeden
8885 a5db 500
Reposted fromgrobson grobson viaescape-artist escape-artist
4500 d0d1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
0050 6832 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
3489 c28e 500
Reposted frompiehus piehus viapolishzupe polishzupe
7831 bd3c 500
Saturn and Titan
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
8263 c7e5 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapl pl
0786 eb3d 500
happiness ;_;
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazyta zyta
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
5411 7a92 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapwg pwg
2757 6b90 500
Reposted frommangoe mangoe vianyaako nyaako
4217 ca24 500
Reposted fromnulaine nulaine viaKokosem Kokosem
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viastroschek stroschek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl