Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6039 a95e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
7378 1177 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna
0333 c02b 500
pls do although it might be difficult
Reposted fromwooles wooles viairmelin irmelin
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaheavencanwait heavencanwait
1896 51cc
Reposted fromEtnigos Etnigos
2974 6b19 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
8415 1529 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viairmelin irmelin
1199 2d90 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viaszydera szydera
Reposted bydark-side-of-arthormezaviva-salvadoremolotovcupcakelionaabl
Reposted bydark-side-of-artviva-salvadoremolotovcupcakenyaako
Reposted bydark-side-of-artescape-artisthormezakattlionadivinattsu
Są ludzie, którym pozostał tylko ból, okrutny, bezkształtny ból, nienadający się do niczego, do niczego nieprzydatny, jedynie do tego, żeby się weń człowiek zakopał, żeby coraz głębiej zapadał się w smutek należący tylko do niego, w niezgłębiony szyb, ciemną kopalnię, która w końcu zawali się nad nim i już nie będzie dla niego ratunku - zostanie tam na dole.
— Dezső Kosztolányi "Ptaszyna"
3857 8912 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viahormeza hormeza
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viajointskurwysyn jointskurwysyn
8839 e8a1 500

0ueen:

"Marriage of Cupid and Psyche",detail.1756 . Pompeo Batoni 

Reposted fromink ink

mom: how u today

me

Edvard Munch

Despair, 1829.

Oil on canvas

36 1/4 x 26 1/2” (92 x 67 cm)

Reposted fromiblameyou iblameyou viafireaway fireaway
5662 f34e 500
Stanisław Barańczak
Reposted fromfruitlicious fruitlicious
0380 77c0 500
Reposted fromink ink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl