Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8110 477a 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
8746 3e71 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
4187 d831
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
4971 a221 500
Reposted fromLane Lane viaAmericanlover Americanlover
3456 3d0d
Reposted fromoopsiak oopsiak viaAmericanlover Americanlover
Jedno słowo. Jedna piosenka. Jedno zdanie. Jedno kłamstwo. Jedna prawda i jedna osoba może zmienić Twój nastrój w jedną sekundę.
7614 1caf 500
4899 b1f8 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaSkydelan Skydelan
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
6537 efef 500
Reposted fromhagis hagis vianieobecnosc nieobecnosc
8509 578b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianieobecnosc nieobecnosc
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway via4777727772 4777727772
4194 5950 500
[09]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
1972 1a09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl