Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3172 7b76 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
3858 36c4 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacarmenluna carmenluna
7882 657f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
7580 9c93 500
Reposted fromRowena Rowena viacarmenluna carmenluna
8556 b815 500

tylerthrasherart:

 crystalized cicada

8462 568c 500
Oh, the beauty!
Reposted fromMichfits Michfits viajanealicejones janealicejones
Jest to tak prawdziwe, że rzadko zwierzamy się ludziom lepszym od nas. Unikamy raczej ich towarzystwa. Na odwrót, najczęściej spowiadamy się przed tymi, którzy są do nas podobni i mają te same wady. Nie pragniemy się poprawić ani stać się lepszymi: wpierw musiałyby zostać osądzone nasze słabości. Chcemy tylko, żeby nas żałowano i zachęcano do kroczenia naszą drogą. Słowem, chcemy jednocześnie nie być winni i nie czynić wysiłku, żeby się oczyścić. Nie mamy ani dość cynizmu, ani dość cnoty. Ani energii zła, ani dobra.
— Albert Camus - "Upadek"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamiejmniej miejmniej
Reposted fromFlau Flau
4609 602a 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
5524 6571 500
Reposted from4777727772 4777727772
1009 4571
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
2955 0882
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek via4777727772 4777727772
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viadualistycznie dualistycznie
5949 8f54 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl