Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

0011 2ab1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagdziejestola gdziejestola
3360 c005 500
9379 dada 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viamyfuckingreality myfuckingreality
9898 537e
Reposted fromdoedeer doedeer vialekkaprzesada lekkaprzesada
Nikt nie chce kochać, wszyscy chcą być kochani.
— Pociąg (1959)
3613 0be3 500
Reposted fromsarazation sarazation
3605 a5cf 500
Reposted fromsarazation sarazation via4777727772 4777727772
1194 8cb1
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianieobecnosc nieobecnosc
3146 124f
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
2862 d031
Reposted frombluszczyg bluszczyg
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl